[1]
LikhodedА. N., V. V. Shukhtin, I. N. Shukhtina, and GozhenkoА. I., “Polycystic of kidneys in the stage of functional compensation”, Lik. sprava, no. 1-2, pp. 137-141, Mar. 2017.