(1)
LikhodedА. N.; Shukhtin, V. V.; Shukhtina, I. N.; GozhenkoА. I. Polycystic of Kidneys in the Stage of Functional Compensation. Lik. sprava 2017, 137-141.