Research of geographical accessibility of secondary health care to the population in some region of Ukraine

  • V. Horachuk Department of Health Management (Chair – MD V. Mykhalchuk) Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
  • V. Bugro Department of Health Management (Chair – MD V. Mykhalchuk) Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Keywords: population, secondary health care, geographical accessibility, local communities

Abstract

We studied the geographic accessibility of secondary health care excluding emergency interventions. Methods of the system approach and system analysis, medical-statistical, medical-geographic were used; sectoral statistical forms No. 20 for 2015 (4 units), Internet resources of health departments (3 items), satellite cartographic data were studied. It was found that the arrival time of the car on the bypass routes from settlements to central district hospitals in regions ranging from 1 hour 10 min. to 2 hours 21 min. unlike the standard time delivery of patient is 60 min. This limits the geographical accessibility of secondary health care were noticed to 4942 residents of Ivano-Frankivsk, 6874 people in Cherkasy and most of the population of Chernigiv region. Increasing accessibility might possible through the joint action of local communities united to restructure the existing network of secondary health care, the creation of sub-clinical and diagnostic centers, specialized hospitals and consolidated their offices.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Borislavska O., Zaveruha I., Zaharchenko E. ta In. Detsentralizatsiya publichnoyi vladi: dosvid evropeyskih krayin ta perspektivi Ukrayini. – K.: TOV «Sofiya», 2012. – 128 s.
2. Demografichna situatsIya / Derzhavna Sluzhba Statistiki Ukrayini. – [Elektronniy resurs] Rezhim dostupu: http://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/ds.htm.
3. Didenko L. O., Pirnikoza A. V. Mediko-demografIchnI determInanti potreb i dostupnosti medichnoyi dopomogi silskomu naselennyu // VIsn. sots. gigieni ta organizatsiyi ohoroni zdorov’ya Ukrayini. –2012. – # 3. – S. 30–36.
4. Kachur O. Yu. StrukturnI peretvorennya sistemi ohoroni zdorov’ya UkraYini // Nauk. vIsn. mIzhnar. gumanItarnogo unIversitetu.– 2013. – # 4. – S. 30–32.
5. Kontseptsiya reformuvannya mistsevogo samovryaduvannya ta teritorialnoyi organizatsiyi vladi v Ukrayini / Kabinet Ministriv Ukrayini. – OfIts. vid. – K., 2014. – 333-r. – (Normativniy dokument Kabinetu MinistrIv Ukrayini. Postanova). – [Elektronniy resurs] Rezhim dostupu : http://zakon.rada.gov.ua/go/333-2014-r.
6. Pro vnesennya zmin do Osnov zakonodavstva UkraYini pro ohoronu zdorov’ya schodo udoskonalennya nadannya medichnoyi dopomogi / Verhovna Rada Ukrayini. – OfIts. vid. – K., 2011. – 3611. – VI. – Normativniy dokument VerhovnoYi Radi UkraYini. Zakon UkraYini. – [Elektronniy resurs] Rezhim dostupu : http://www.rada.gov.ua.
7. Pro dobrovIlne ob'Ednannya teritorIalnih gromad / Verhovna Rada Ukrayini. – OfIts. vid. – K., 2015. – 157. – VIII. – (Normativniy dokument Verhovnoyi Radi Ukrayini. Zakon Ukrayini). – [Elektronniy resurs] Rezhim dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/go/157-19.
8. Pro ekstrenu medichnu dopomogu / Verhovna Rada Ukrayini. – OfIts. vid. – K., 2012. – 5081-VI. – (Normativniy dokument Verhovnoyi Radi Ukrayini. Zakon Ukrayini). – [Elektronniy resurs] Rezhim dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5081-17.
9. Pro normativ pributtya brigad ekstrenoyi (shvidkoyi) medichnoyi dopomogi na mistse podiyi. [Elektronniy resurs] / Kabinet MInistriv Ukrayini. – OfIts. vid. – K., 2012. – 1119. – (Normativniy dokument Kabinetu Ministriv Ukrayini. Postanova). – Rezhim dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1119-2012-p.
10. Sitenko O. R., SmIrnova T. M. Formuvannya derzhavnoyi politiki z ohoroni zdorov’ya v Ukrayini // Visn. sots. gIgieni ta organizatsiyi ohoroni zdorov’ya Ukrayini. – 2014. – # 2. – S. 15–17.

Abstract views: 80
PDF Downloads: 59
Published
2018-06-27
How to Cite
Horachuk, V., & Bugro, V. (2018). Research of geographical accessibility of secondary health care to the population in some region of Ukraine. Likarsʹka Sprava, (3-4), 169-174. https://doi.org/10.31640/JVD.3-4.2018(28)
Section
Public health service organization